Privacyverklaring

Privacyverklaring COVID-19 TAXI

Deze privacyverklaring informeert je over je privacyrechten en geeft aan hoe wij, COVID-19 TAXI (‘wij’, ‘ons’) met persoonsgegevens omgaan in het kader van onze dienstverlening en onze website www.covid-19taxi.nl (‘Website’).

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

COVID-19 TAXI is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) voor de verwerkingen van persoonsgegevens als beschreven in dit privacyverklaring.

2. Welke verwerkingsactiviteiten vinden plaats?

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij je persoonsgegevens op verschillende manieren. Onze verwerkingsactiviteiten vinden plaats in het kader van:

 • Interactie met jouw via onze website;
 • Het toezicht houden van onze medewerkers op zelfafname van PCR speeksel monsters;
 • Het afnemen van Covid19 sneltest monsters of PCR test monsters (swabs) door onze medewerkers;
 • Voor zover verplicht het verstrekken van resultaten van de test;
 • Het voldoen aan jouw verzoeken.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Websitebezoekers

De persoonsgegevens die je invult op onze Website en je IP adres ten behoeve van het plaatsen van functionele cookies.

Patiënten

 • Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Medische klachten, monster met cellen (niet je DNA) en uitslag test, streepjescode testbuisje.
 • Vastlegging toestemming van de patiënt voor aangaan geneeskundige behandelingsovereenkomst (art. 7:450 BW – art. 7:447 BW) voor uitvoeren van de Covid19-test en (indien van toepassing) toestemming voor het verstrekken van uitslag de opdrachtgever.
 • BSN: In geval van positieve Covid19-test wordt het BSN doorgegeven aan de GGD.
 • Documentnummer en aard identiteitsbewijs voor identificatieplicht.

Ouders of voogd van minderjarige patiënten

 • Naam en relatie tot de patiënt.

Opdrachtgevers

 • De gegevens van (personeel van de) opdrachtgever (klantwerkgever) ten behoeve van het verkopen van Covid19-testen.

Andere betrokkenen

 • Wij kunnen ook over andere betrokkenen persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld over gezinsleden. Wat voor persoonsgegevens dit zijn, hangt af van het geval.

Minderjarigen

Voor zover een patiënt de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft gehaald, zal voor de verwerking van persoonsgegevens de toestemming worden verzocht van deze minderjarige indien de verwerking is gebaseerd op de wettelijke basis toestemming (zie hoofdstuk 5 van dit Privacyverklaring). Deze toestemming staat los van de toestemming die zal worden gevraagd voor het aangaan van een geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Curatele en bewind

Wij richten ons in principe niet op personen die onder curatele zijn gesteld of ten aanzien van wie een bewind of mentorschap is ingesteld. Indien we ons in uitzonderlijke situaties toch richten op deze personen met een wettelijk vertegenwoordiger zal als dat nodig is de toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger worden verzocht.

4. Doeleinden van de verwerking

COVID-19 TAXI verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Het aanbieden van website informatie en het laten functioneren van onze website.
 2. Het aangaan van een overeenkomst voor het toezicht houden (zelfafname speeksel) of afnemen van een Covid19-test.
 3. Afhandeling van je betaling.
 4. Het toezicht houden (zelfafname speeksel) of afnemen van de Covid19-test en de identificatiedossier- en bewaarplicht.
 5. Het per e-mail verzenden van de uitslag van een negatieve Covid-19-test aan de patiënt.
 6. Het telefonisch contacteren en informeren over een positieve uitslag van de Covid-19-test.
 7. Melding bij GGD door arts over de positieve uitslag.
 8. Afhandeling van vragen, aanvragen van informatie, klachten en geschillen.
 9. Voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving of bevel van een bevoegde toezichthouder.
 10. Het verlenen van toestemming voor het aangaan van een medische behandelovereenkomst.
 11. Het op verzoek van betrokkenen delen van de (negatieve) testuitslag met de (bedrijfsarts van de) opdrachtgever (klantwerkgever) van de test.
 12. Het verzenden van nieuws of tips, enkel uitsluitend indien je daarom hebt verzocht.

Hieronder is per categorie personen aangegeven voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden gebruikt:

 1. Websitebezoekers 1, 8, 12
 2. Patiënten 2 t/m 9 , 10, 11, 12
 3. Ouders of voogd van minderjarige patiënten 8, 10, 12
 4. Personeel van de opdrachtgever (klantwerkgevers) 2, 3, 8, 12
 5. Andere betrokkenen 1 t/m 12

5. Op welke wettelijke basis baseren wij de verwerking mijn persoonsgegevens?

Volgens de AVG mogen we jouw persoonsgegevens alleen verwerken als we daar een geldige wettelijke basis voor hebben. In de AVG staat wat deze geldige redenen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, publieke taak/algemeen belang of gerechtvaardigd belang (art 6. AVG en de specifieke uitzondering ter verwerking van medische gegevens op grond van art. 9 AVG).

Hieronder is voor alle doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, aangegeven op basis van welke grondslag dit in principe plaatsvindt.

 1. Het aanbieden van website informatie en het laten functioneren van onze website: gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub b en sub f AVG).
 2. Het aangaan van een overeenkomst voor het afnemen van een Covid19-test: uitvoering overeenkomst of gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub b en sub f AVG).
 3. Afhandeling van je betaling: uitvoering overeenkomst of gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub b en sub f AVG).
 4. Het afnemen van de Covid19-test, identificatie- dossier- en bewaarplicht: noodzaak voor een goede behandeling of verzorging van de betrokkene (art. 9 lid 2 sub h AVG jo. art. 30 lid 3 sub a UAVG) en wettelijke (dossier- en bewaar)plicht (art. 6 lid 1 sub c AVG), uitvoering overeenkomst (art. 6 lid 1 sub b AVG).
 5. Het per e-mail, sms of daarvoor bestemde app verzenden van de negatieve uitslag van een Covid-19 (snel)test aan de patiënt: noodzaak voor een goede behandeling of verzorging van de betrokkene (art. 9 lid 2 sub h AVG jo. art. 30 lid 3 sub a UAVG) en wettelijke (dossier- en bewaar)plicht (art. 6 lid 1 sub c AVG), uitvoering overeenkomst (art. 6 lid 1 sub b AVG).
 6. Het telefonisch contacteren en informeren over een positieve uitslag van de Covid-19 test: uitvoering overeenkomst en noodzaak voor een goede behandeling of verzorging van de betrokkene (art. 9 lid 2 sub h AVG jo. art. 30 lid 3 sub a UAVG), en wettelijke (dossier- en bewaar)plicht (art. 6 lid 1 sub c AVG), uitvoering overeenkomst (art. 6 lid 1 sub b AVG).
 7. Melding bij GGD door arts over de positieve uitslag / vaccinatiebewijs: voldoen aan een wettelijke plicht (artikel 9 lid 1 sub i AVG jo. art. 22 Wet Publieke Gezondheid (positieve testuitslag)1 .
 8. Afhandeling van vragen, aanvragen van informatie, klachten en geschillen: voldoen aan wettelijke plicht, gerechtvaardigd belang of toestemming.
 9. Voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving of bevel van een bevoegde toezichthouder: voldoen aan wettelijke plicht of gerechtvaardigd belang.
 10. Het verlenen van toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens van minderjarigen: wettelijke plicht.
 11. Het op verzoek van betrokkenen delen van de (negatieve) testuitslag met de (bedrijfsarts van de) opdrachtgever (klantwerkgever) van de test: uitdrukkelijke toestemming (art. 9 lid 2 sub a AVG, art. 6 lid 1 sub a AVG).
 12. Het verzenden van nieuws of tips van Covid-19 testen: expliciete toestemming: (art. 6 lid 1 sub a AVG, Telecommunicatiewet).

6. Hoe komt COVID-19 TAXI aan mijn persoonsgegevens?

COVID-19 TAXI verwerkt zowel persoonsgegevens die direct door iemand zelf zijn verstrekt, als persoonsgegevens die COVID-19 TAXI indirect over iemand heeft verkregen. Voorbeeld direct: persoonsgegevens die zijn verstrekt op de website. Voorbeeld indirect: gegevens over een persoon die door iemand anders worden verstrekt.

7. Waar en met wie deelt COVID-19 TAXI mijn persoonsgegevens?

COVID-19 TAXI kan in de volgende gevallen persoonsgegevens delen:

Dienstverleners

Als COVID-19 TAXI zorg/dienstverleners inschakelt kunnen zij (en waar overeengekomen) persoonsgegevens verwerken op een need-to-know-basis. Dat is een Laboratorium die jouw Covid19-test onderzoekt, IT-provider van de applicatie. 1

GGD

In het geval van een positieve Covid19-test is de arts van COVID-19 TAXI wettelijk verplicht om de uitslag en andere verplichte gegevens waaronder het BSN (dat bij je zal worden opgevraagd) te delen met de GGD.

Opdrachtgever (klantwerkgever)

Op verzoek van de betrokkenen deelt COVID-19 TAXI de (negatieve) testuitslag met de (bedrijfsarts van de) opdrachtgever (klantwerkgever).

Ouders/voogd patiënt

Indien de patiënt minderjarig is, wordt de uitslag van de test gedeeld met de ouder/voogd.

Wettelijke plicht/bevoegde toezichthouder

Het kan zijn dat COVID-19 TAXI persoonsgegevens moet delen met een andere partij om te voldoen aan een toepasselijke wettelijke plicht of bevel van een bevoegde toezichthouder.

Overgang van onderneming.

Het kan voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de COVID-19 TAXI (waaronder de dienstverlening) worden overgedragen aan een derde. In dat geval kan ook de daarmee verband houdende persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG worden overgedragen aan deze derde. Dat betekent onder meer dat wij je hierover informeren indien deze situatie zich voordoet.

COVID-19 TAXI verwerkt persoonsgegevens in principe niet buiten de Europese Economische Ruimte. Voor zover dit in uitzonderlijke gevallen wel plaatsvindt, wordt de doorgifte van persoonsgegevens gelegitimeerd in overeenstemming met de vereisten die de toepasselijke privacyregels (waaronder de AVG) daaraan stellen.

8. Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?

Ter bescherming van je persoonsgegevens nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen rekening houdend met de gevoelige aard van de persoonsgegevens. Hiermee worden je persoonsgegevens die onder onze zeggenschap vallen beveiligd tegen verlies, misbruik, wijziging of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Het gaat daarbij om administratieve, fysieke en technologische maatregelen, zoals e-mailen vanuit een beveiligde omgeving. De aan COVID-19 TAXI verbonden medewerkers, inclusief de personen die je telefonisch informeren zijn gebonden aan geheimhouding.

9. Wat zijn je privacyrechten?

Je hebt verschillende rechten die je kunt uitoefenen. In hoeverre je deze rechten kunt uitoefenen, kan afhangen van de omstandigheden van de verwerking, zoals de manier waarop wij de persoonsgegevens verwerken en de grondslag daarvoor. Je hebt het recht:

 • Om je toestemming in te trekken wanneer wij persoonsgegevens verwerken op grond van je toestemming (recht op intrekken toestemming);
 • Op inzage in je persoonsgegevens (recht op inzage);
 • Op rectificatie van persoonsgegevens wanneer deze onjuist, onvolledig of niet relevant zijn (recht op rectificatie);
 • Op verwijdering van persoonsgegevens wanneer wij deze persoonsgegevens niet (langer) mogen verwerken (recht op gegevenswissing);
 • Dat wij bepaalde persoonsgegevens over je doorgeven aan je of een door je aangewezen partij (recht op dataportabiliteit);
 • Om bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden (recht van bezwaar);
 • Dat wij persoonsgegevens op je verzoek over je bewaren (recht op beperking van de verwerking);
 • Om onder omstandigheden niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, zonder menselijke tussenkomst (recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming);
 • Om een klacht in te dienen (zie hoofdstuk 10 van dit privacyverklaring). Zie voor meer informatie hierover deze webpagina van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kan ik mijn rechten uitoefenen?

Je kunt je privacyrechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@covid-19taxi.nl. Wij verzoeken je om daarbij je volledige voor- en achternaam, een omschrijving van wat je verzoekt en waarover je verzoek gaat. Als je de leeftijd van zestien jaren nog niet hebt bereikt, onder curatele staat of als een bewind of mentorschap is ingesteld, moeten de privacyrechten uitgeoefend worden door je wettelijk(e) vertegenwoordiger(s), als je daar niet toe in staat of onbevoegd bent.

Wat kan u van ons verwachten?

Nadat je een verzoek bij ons hebt ingediend waarin je aangeeft privacyrecht(en) te willen uitoefenen, ontvang je eerst een ontvangstbevestiging van ons. Vervolgens kan het zo zijn dat wij vragen om aanvullende informatie, bijvoorbeeld om je identiteit te verifiëren. Wij zullen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op je verzoek reageren. In het geval wij langer de tijd nodig hebben, bijvoorbeeld gezien de complexiteit en het aantal verzoeken, dan zullen wij je informeren dat wij tot maximaal twee maanden extra de tijd nodig hebben.

10. Vragen of klachten?

Als je vragen of klachten hebt dan kunt je het e-mailadres info@covid-19taxi.nl. gebruiken. Alhoewel wij het op prijs stellen als je ons de kans geeft om je klacht te verhelpen, heb je altijd het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthouder wanneer je denkt dat er sprake is van een privacy inbreuk. De contactgegevens van deze toezichthouders kun je vinden op deze webpagina van de autoriteit persoonsgegevens.

11. Geautomatiseerde besluitvorming

 COVID-19 TAXI past geen vormen van geautomatiseerde besluitvorming toe.

12. Cookies

Op onze Website maken wij uitsluitend gebruik van functionele cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het goed werken van een website. Ze onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen, zoals de taal waarin je de website wilt lezen.

13. Bewaartermijnen

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk is om aan wettelijke voorschriften te voldoen. Zo hebben wij de plicht om het behandeldossier gedurende twintig jaren, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit, te bewaren. Wij beoordelen periodiek of er voor het bewaren van gegevens een deugdelijke reden is. Ontbreekt die, dan eindigt onze bewaarplicht en vernietigen wij de persoonsgegevens.

14. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij adviseren je om regelmatig de inhoud van dit beleid via de Website te bekijken. Je ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 13 februari 2021.